Fàilte

Is e stòras de stuthan a dh'fhaodar an rannsachadh a tha san GRD agus tha e a' sìor leudachadh. Far a bheil sin iomchaidh tha ceangal bho na clàran gu earrainn ioma-mheadhanail, a dh'fhaodar a chleachdadh air leth cuideachd. Tha raon fharsaing de chuspairean ann, a' gabhail a-steach eachdraidh na h-Alba, beul-aithris, bàird, beathaichean, òrain, tòimhseachain, rannan chloinne msaa.

 

Mu — Ceanglaichean

 

Welcome

The GRD is an expanding bank of searchable information. Where relevant, records are linked to a multi-media section which can also be accessed separately. The wide range of topics there include articles on Scottish history, oral tradition, bards, animals, birds, songs, puzzles, riddles and childrens' rhymes etc.

 

About — Links